ZARZĄDZANIE i Administrowanie

NIERUCHOMOŚCIAMI

44-200 Rybnik ul. Świerklańska 5  tel 32 422-26-54

 
 

strona  główna 

Nasza oferta skierowana jest do:                   wspólnot mieszkaniowych,                               właścicieli nieruchomości: mieszkalnych, użytkowych, komercyjnych.     

Zarządzamy nieruchomościami w sposób aktywny. Dbamy o stan techniczny obiektów, podnosimy wartość nieruchomości,egzekwujemy czynsze od najemców.  

Wykonujemy czynności wynikające z  Prawa budowlanego i Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nasi profesjonalni zarządcy służą pomocą.  

              Zapraszamy do współpracy

        Licencja Ministerstwa Budownictwa  6696 i 14962  

                                                             

                            OFERTA

W ramach zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oferujemy zarządzanie na podstawie art.18 Ustawy o własności lokali bądź administrowanie na podstawie umowy. Zakres świadczonych usług obejmuje:


 • obsługę administracyjną w ramach udzielonych pełnomocnictw bądź umowy:
  - rejestrację nowych wspólnot w GUS i Urzędzie Skarbowym,
  - założenie rachunku bankowego wspólnoty,
  - zawieranie umów z dostawcami mediów w ramach udzielonych
  pełnomocnictw,
  - prowadzenie ewidencji lokali (mieszkalnych, użytkowych, garaży),
  - negocjowanie i zawieranie umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi
  w zakresie ubezpieczenia budynków.

 • obsługę finansowo-księgową, tj.
  - ewidencjonowanie i księgowanie wpłat właścicieli,
  - rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
  - rozliczanie mediów,
  - sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  - terminowe dokonywanie przelewów za dostarczane media (w ramach
  udzielonego pełnomocnictwa),
  - kontrolowanie terminowości wpłat właścicieli oraz windykacja
  należności w przypadku trwałego zalegania względem wspólnoty
  (powyżej 3 m-cy) - skierowanie pozwu do sądu elektronicznego (e-sąd),
  - prowadzenie dla nieruchomości księgowości i sprawozdawczości
  zgodnie z obowiązującym prawem.

 • obsługę techniczną, tj.
  - kontrolę stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa
  budowlanego (m.in. przeglądy roczne, pięcioletnie),
  - prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami
  przepisów prawnych,
  - bieżąca ewidencja zgłoszeń usterek i nadzór nad ich usunięciem,
  - nadzór nad pracami konserwacyjnymi i porządkowymi,
  - zlecanie usuwania awarii,
  - sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości,
  - pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty przed wykonywaniem
  większych remontów.

 • obsługę prawną, tj.
  - opracowywanie wzorów uchwał, statutu i regulaminów wspólnot,

  - przygotowywanie / opiniowanie zawieranych umów,
  - reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej,
  - współpraca z kancelarią prawną, również w zakresie prowadzenia
  spraw sądowych.